Jdi na obsah Jdi na menu

 

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘI ZŠ DOLNÍ ŘEDICE

                          

motto:

Cesta na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným

a my nikdy nevíme,

zda jsme  ho začali rozmotávat ze správného konce.

Ale až ten správný konec „chytneme“,

můžeme začít opatrně rozmotávat klubko našeho života.

 

 

ŠD při ZŠ Dolní Ředice                                   tel: 466 681 983

Holická 147                                                      www.klubko.estranky.cz

533 75 Dolní Ředice

 

Platnost od 1.2.2020

 

Charakteristika školní družiny

 

ŠD pracuje při ZŠ Dolní Ředice.

Od 1. 9. 2007 je umístěna v budově ZŠ Dolní Ředice.

Od 1. 2. 2020 je umožněno využití nové polytechnické učebny na zahradě ZŠ Dolní Ředice.

Tato škola je typem malotřídní školy s prvními čtyřmi ročníky, není typem spádové školy.

ŠD navštěvují pouze žáci této školy.

Od 1. 9. 2014 byla kapacita zvýšena z 25 na 45 žáků, bylo otevřeno II. oddělení.

ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.

 

Cíle vzdělávání

 

Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.

Rozvíjet osobnost dítěte.

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.

Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.

Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.

Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.

Nabízet různorodé činnosti, pohybové aktivity s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.

Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.

Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

 

Formy vzdělávání

 

Pravidelná činnost.

Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

  • Výtvarná a pracovní činnost.
  • Dramatická a hudební výchova.
  • Sportovní aktivity.
  • Odpočinkové činnosti.
  • Rekreační činnosti.
  • Příprava na vyučování.

Příležitostná činnost.

Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty).

Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.

Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD.

Např: drakiáda, karneval, soutěž Člověče nezlob se, sportovní soutěže, výstavy, divadelní představení.

Spontánní činnost.

Zařazuje se do ranních částí ŠD nebo vycházejí z denní skladby činností ve ŠD.

 

Délka a časový plán zájmového vzdělávání

 

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.

Po dobu podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdnin se po dohodě se zřizovatelem činnost ŠD přerušuje.

 

Provoz školní družiny je uveden vnitřním Řádu školní družiny, který je vydáván na každý školní rok.

Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny též v Řádu školní družiny. 

Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

 

ŠD je určena přednostně pro žáky ZŠ Dolní Ředice. Přednost při přijímání žáků do ŠD mají žáci nižších ročníků. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

ŠD se naplňuje do počtu maximálně 45 dětí.

Žák je přijat do družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který dostane při nástupu do školy.

V zápisním lístku je zapsán časový rozvrh docházky a způsob odchodu žáka. Pokud zákonný zástupce žádá o dřívější uvolnění z družiny, než je uvedeno, činí tak na základě písemné omluvenky. Na telefonické žádosti není brán zřetel. Přihlášky eviduje vychovatelka ŠD, o přijetí rozhoduje ředitel školy, který rozhoduje i o eventuálním nepřijetí při vyšším počtu žáků než je kapacita ŠD. V případě mimořádné potřeby mohou být v družině umístěni i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. Ukončení docházky do školní družiny oznámí písemně zákonný zástupce vychovatelce, která na tomto základě žáka odhlásí.

Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

 

Podmínky ukončování zájmového vzdělávání

 

Zájmové vzdělávání ve ŠD je zakončováno předáváním pamětních listů, nebo upomínkových předmětů, které se vztahujících k tématu celoroční hry v ŠD.

Předčasné ukončení docházky do školní družiny oznámí písemně zákonný zástupce vychovatelce, která na tomto základě žáka odhlásí.

Jestliže žák vážným způsobem porušuje vnitřní řád školní družiny či ohrožuje zdraví své nebo ostatních spolužáků, může ředitel školy rozhodnout v rámci správního řízení o jeho vyloučení, o kterém budou rodiče informováni písemnou formou.

 

Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj.

Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou.

Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.

Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bereme ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.  V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti.

Pro rozvoj talentovaných jedinců naše ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

 

Materiální podmínky

 

ŠD využívá od 1. září 2007 prostory, které se nacházejí přímo v budově ZŠ. Jedná se o zrekonstruovaný prostor bývalého školního bytu, ve kterém vznikla jídelna, herna, knihovna s divadelním podiem a výtvarná dílna.

Od 1. září 2019, po rekonstrukci zaměřené na zpevnění stropní konstrukce, je propojen prostor herny a knihovny.

Od 1. února 2020, využívá ŠD také prostory nově vybudované polytechnické učebny.

V prostorách je také školní jídelna - výdejna a prostory určené pro pracovnici školní jídelny-výdejny.

Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.

 

K vybavení ŠD patří zařízení školní jídelny-výdejny, vybavení a nábytek určený ke stolování, police na knihy, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, hry atd.

ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např., CD přehrávač, projektor, atd.  Dále využívá vybavení výtvarné dílny a velké loutkové divadlo (kulisy, loutky, dekorace) včetně divadelních kostýmů, uskladněných v prostorách ZŠ.

 

Průběžně vybavujeme ŠD moderními pomůckami, zlepšujeme vybavení výtvarné dílny.

 

Žáci mohou dále využívat všechny prostory ZŠ (tělocvična, počítačová učebna, prostory 1. a 2. třídy).

K dispozici má ŠD i dvůr, zahradu, která bezprostředně sousedí s budovou ZŠ.

Po dohodě s vedením školy využíváme i nové školní hřiště.

Užívání mimoškolních prostor je ošetřeno pravidly bezpečnosti.

 

Ekonomické podmínky

 

Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně             100,- Kč (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci).

Úplata se hradí v kanceláři ředitele školy, dvakrát za školní období. Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.  

Datum úhrady určí ředitel a seznámí s ním rodiče na schůzce rodičů.

 

Na úplatu za zájmové vzdělávání může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociální nouzi. Rodiče si podají žádost na ředitelství školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu.

 

ŠD využívá více zdrojové financování – kromě základních zdrojů (MŠMT, zřizovatel školy) čerpá finance i z dalších zdrojů, např. Sdružení rodičů při ZŠ, sponzorské dary atd. 

 

Personální podmínky

 

Pedagogický provoz v ŠD zajišťuje vychovatelka.

 

Podmínky BOZP

 

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální.

Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.

Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči ale i s širokou veřejností.

 

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:

Školním řádem ZŠ

Vnitřním řádem ŠD

Vnitřními řády specializovaných učeben

 

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah vzdělávání

 

V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí.

 

                                           Kompetence k řešení problémů

Žák dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.

Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.

Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení.

Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Umí vyhledat informace k řešení problémů.

Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.

Chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení.

 

                                           Kompetence komunikativní

Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.

Nebojí se vyjádřit svůj názor.

Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.

Dokáže vést dialog.

Využívá získané dovednosti ke spolupráci.

Umí pracovat s informacemi.

Vyjadřuje se kultivovaně.

Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.

Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci, slovním projevem.

 

                                           Kompetence sociální

Žák spolupracuje v kolektivu.

Vyjadřuje své názory.

Umí jednat s dospělým i s vrstevníky.

Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.

Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.

Zná možnosti jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně.

Má upevněny hygienické návyky.

 

                                           Kompetence občanská

Respektuje druhé.

Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd.

Dokáže v tísni pomoci - přiměřeně okolnostem.

Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích se kterými nesouhlasí.

Dokáže odolat psychickému nátlaku.

Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.

Zná svá práva a povinnosti.

Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností.

Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.

Je ohleduplný k přírodě.

Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.

 

                                           Kompetence pracovní

Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.

Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.

Váží si práce své i ostatních.

Reaguje na potřeby a pomoc druhých.

Chrání zdraví své i druhých.

Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.

Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.

Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.

Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.

Umí zhodnotit práci svou i druhých.

Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce.

 

Při rozvíjení dovedností respektujeme u účastníků zájmového vzdělávání jejich individualitu a výstupy z činností směrujeme přiměřeně jejich věku, možnostem a okolnostem.