Jdi na obsah Jdi na menu

               

              VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

 

 

 

 

Provoz ŠD

 

ŠD je určena pro žáky ZŠ Dolní Ředice. Od 1. 9. 2014 byla zvýšena kapacita ŠD z 25 na 45 dětí. Při přijímání do ŠD mají přednost žáci nižších ročníků. O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Činnost ŠD je zajištěna ve dvou odděleních.

Provozní doba:

Ranní družina – 6,55 – 7,40 hodin

Odpolední – 11,45 – 16,00 hodin

Zodpovědnost vychovatele za žáka začíná příchodem žáka do prostor ŠD.

Do ranní družiny přichází žák samostatně a odpoledne samostatně odchází. Odchody žáků ze ŠD jsou dány na zápisním lístku žáka. Aby nebyla narušována činnost ŠD, je doporučena doba odchodu na 13, 15 a 16 hodin.

V případě, kdy žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisním lístku, bude tato změna oznámena písemnou formou vychovatelce. Jiný způsob oznámení změny nebude akceptován.

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu dle směrnice – Úplata za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných obcí. Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 100,- Kč (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci).

Úplata se hradí v kanceláři ředitele školy dvakrát za školní rok. Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a po dohodě s ředitelem školy. 

Datum úhrady určí ředitel a seznámí s ním rodiče na schůzce rodičů.

Na úplatu za zájmové vzdělávání může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociálním případě. Rodiče si podají žádost a donesou doklad o tomto ze sociálního úřadu.

Prostory

ŠD je umístěna v budově ZŠ Dolní Ředice v přízemí a v kmenové učebně žáků 3. a 4. ročníku.

ŠD má k dispozici prostory jídelny, herny, výtvarné dílny a knihovny s divadelním podiem. ŠD využívá i počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní dvůr a zahradu.

 

K vybavení ŠD patří zařízení školní jídelny- výdejny, vybavení a nábytek určený ke stolování, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, hry, CD přehrávač, projektor a notebook.

 

Dokumentace ŠD

 

K dokumentaci ŠD patří přehled výchovně vzdělávací práce a zápisní lístky.

Řádně vyplněný zápisní lístek odevzdávají rodiče na začátku školního roku a obsahuje předepsané - povinné údaje, které jsou důležité pro přijetí žáka do ŠD.

 

Práva a povinnosti žáků

 

Každý žák ŠD má právo zúčastnit se všech akcí ŠD.

Žák má právo vhodným způsobem vyjadřovat svoje názory ve všech záležitostech, které se jej týkají.

Žák má právo na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.

Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě dlouhodobého onemocnění, zdravotního onemocnění, v případě mimořádných schopností, talentu).

Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s drogami a ostatními zdraví škodlivými látkami.

 

Každý žák ŠD má povinnost docházet do ŠD dle zápisního lístku a nesmí svévolně družinu opustit.

Žáci jsou povinni dodržovat řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Žák se ve školní družině má chovat slušně k dospělým i žákům, má se chovat tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.

Pitný režim žáků je zajištěn v dostatečném množství v prostorách jídelny, žáci zde mají k dispozici čaj nebo jiné druhy nealko nápojů.

  

 

 

Krizové scénáře

 

Zapomenutý žák

Kontaktujeme rodiče žáka nebo jiné kontaktní osoby, které jsou uvedené na zápisním lístku.

Kontaktujeme vedení školy.

Voláme sociální pracovnici.

Veškeré úhrady spojené s vyřešením této situace hradí rodiče žáka nebo zákonný zástupce.

 

Úraz dítěte

Poskytneme základní první pomoc.

Dle rozsahu úrazu voláme rodiče a záchrannou službu

V případě nutnosti odvozu dítěte záchrannou službou do nemocnice voláme náhradní dozor.

Vyhotovíme zápis o úrazu.

 

 V Dolních Ředicích 1. 9. 2014